7, ఆగస్టు 2023, సోమవారం

గౌరవ వందనం

ఏ పోలీసు తుపాకికిన్ బెదరకే, ఈవింక ఓ "గద్దరూ"!

నీ పాటన్ బ్రదుకెల్ల విప్లవ ధృతిన్ - నిప్పుల్ వెదంజల్లితో -

ఆ పోరాటపు గీత గాన కళ, నీ అంత్యక్రియన్ పొందెగా

ఆ పోలీసు తుపాకి వందనమునే అత్యంత మర్యాదగా!

      (ప్రజా వాగ్గేయకారుడు "గద్దర్" కు కడసారి కన్నీటి వీడ్కోలుగా ...)

24, జులై 2023, సోమవారం

"అరువదిలో ఇరువది!"

అరువదేళ్ళ వయస్సు వ్యక్తి ఒంటరిగున్న -

   వేదాంతమె తలచు - వృద్ధుని వలె!

అరువదేళ్ళ వయస్సు వ్యక్తు లిరువురున్న -

   హాస్య మాడు - నడి వయస్కుల వలె!

అరువదేళ్ళ వయస్సు వ్యక్తులు మువురున్న -

   ఉత్సాహమున దేలు యువకుల వలె!

అరువదేళ్ళ వయస్సు వ్యక్తుల్ నలువురున్న -

   పరుగు లిడుచు నాడు బాలల వలె!


అరువ దన్నది వారి వయస్సు వరకె!

తరచుగా స్నేహితుల చెంత కరుగుచుండి,

సరస సంభాషణల నదిన్ సాగిపోవ -

మనసులో యౌవనపు టలల్ మరల పొంగు! #

నయనేంద్రియ యుగ్మము

భారతీయ మూలాలున్న అమెరికన్ పౌరులకు పద్య రూపంలో నా ఉపదేశం :

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

పుట్టిన దేశమున్ మరియు పూని ఉపాధిని కోరి చేరగా

పట్టుమటంచు వృత్తి నిడి, పౌరులుగా గురుతించు దేశమున్ -

ఎట్టి మనుష్యుడైన నయనేంద్రియ యుగ్మము వంటి వంచు, తా

గట్టిగ గుండెలో నిలిపి, గౌరవ భావము జూపగా వలెన్! #

అవాంఛనీయ మౌనందుష్టు లొనరించు దౌర్జన్య, ద్రోహములను

కాంచి భూమాత భరియింప గలదు గాని,

మహిత మేధావు లది గాంచి మౌనమూన -

కాంచి, వెక్కెక్కి తా విలపించు గాదె! #

డిజిటల్ బ్రైబింగ్

 


లంచ మిచ్చువాడు కొంచె మటు దిరిగి

"ఫోన్-పె" చేయగ, పని పూర్తి యయ్యె!

ఢిల్లి ప్రోత్సహించు "డిజిటలు పేమెంట్స్" -

సులువు జేసె నిపుడు ఖలుని పనులు! #

చెడుగుడాడును రవి!!!

 


తనువు మీది అంగి తడిసి ముద్దైపోవు!

విప్పి, నిమిష మారవేయ నెండు!

వేసవి నెలలందు వింత - బట్టల గోడు!

చెడుగు డాడును రవి చెమట గుప్పి! #

మేటి

 

చెప్పినవన్ని సర్వమును చేసియు జూపుచు, కార్యదక్షుడై

గొప్ప తనంబు చాటుచును, కూరిమి పంచుచు రాష్ట్ర వాసులు 

న్నెప్పుడు సంతసంబు గొన - ఈ "తెలగాణ"కు ముఖ్యమంత్రిగా

మెప్పును పొందుచుండె గద మేటిగ నందరి చేత "కే.సి.యార్"! #