21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సాంకేతికతవేలిముద్రగాడు విద్య నేరిచి, నాడు

సంతకమ్ము జేయు స్థాయినందె!

సంతకములవాడు సాంకేతికత హెచ్చి,

వేలిముద్ర తిరిగి వేయు నేడు! #

18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

శక్తి, యుక్తి ...

"సాధ్యము కా"దటంచు పలుసారులు పల్వురు పల్కినంతటన్ -

వధ్యశిలన్ తలల్ నిలుపువారిని గాంచిన భ్రాంతి నా కగున్!

"సాధ్యము కా"దటందు రొక సాకుగ నీ అసమర్థు లెప్పుడున్!

సాధ్యము కానిదేది? భువి సాధ్యమె సర్వము శక్తి, యుక్తితోన్! #

ద్రౌపది మొర (మందాక్రాంత వృత్తంలో ...)


క్రూరాత్ముం డక్కట! వదినెకే ద్రోహమే జేయ బూనెన్ -

ఘోరంబౌ రీతిటుల మదిలో కుంద, నా వస్త్ర మీడ్చెన్ -

రారా కృష్ణా! పడతి కిడి సంరక్ష, మానంబు గావన్!

ఈరా వస్త్రంబు! చెలియలు న న్నీవె  వేగంబె ప్రోవన్! #

ధర్మ విగ్రహము

ఆట పాటల నాడు నట్టి బాల్యము నందె

      తాటకాద్యసురుల తంపులాయె!

ముదితతో పెండ్లైన మురిపె మారక ముందె

      పరుశురాముని తోడ పంతమాయె!

రాజ్యాధికారమే రానున్న వేళలో

      వనవాస దీక్షయే ప్రాప్తమాయె!

పర్ణశాలను జేరి ప్రణయ మందక ముందె

      భార్యాపహరణ దౌర్భాగ్యమాయె!


సతి విముక్తి కొరకు పెద్ద సమరమాయె!

లోక నింద, సతి వియోగ శోకమాయె!

బ్రదుకు కష్టాల వరదైన - రఘు కులుండు

వెరవ కాయె తా నొక ధర్మ విగ్రహమ్ము! #

వ్యక్తిత్వ వికాసము


పొగడికలను మించునటు నీ పోరు సలిపి,

ప్రతిఫలమునకు మించిన పని నొనర్చి,

ప్రస్తుతము కన్న మిన్నగా భావి నిలుప 

వ్యక్తి నిరతమ్ము కృషి జేయ - వరలు వృద్ధి! #

8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

అతివ మనసు

 


ధరణి నెట్టి కష్టాలైన తరుము తెగువ;

నీతి, నియమాల హృదియందు నిలుపు నడత;

నడుమ నడుమ నవ్వించుచు, నవ్వు చొరవ;

మమత గురిపించు సుగుణమ్ము మగని కున్న -

ధనము, చదువును, పదవి, అందమును, కీర్తి - 

అధికముగ లేకపోయిన, నతివ మెచ్చు!

అవియు సైతము గూడెనా .. ఆమె యింక

పట్ట పగ్గాలు లేనట్లు పరవశించు! #

29, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

చిత్త వృత్తి

"పదికి నడుమ సున్న వ్రాయ నేమౌ?" నన -

"వంద" యను నొకండు; "పంది" యొకడు!

ఎవని చిత్త వృత్తి యేరీతి సాగునో -

ఫలిత మటులె యబ్బు వాని కపుడు! #