17, ఆగస్టు 2021, మంగళవారం

నివాళి

 

అంకెల నొక పద్ధతిలో 
సంకలనపరచు "సుడోకు" సత్క్రీడకు తా
నంకతి  - "మాకీ కాజీ"!
అంకించి నివాళు లిడెద నాతని మృతికిన్!

 

("జపాన్" దేశ మేధావి, "సుడోకు" సృష్టికర్త -
శ్రీ "మాకీ కాజీ" మృతికి సంతాపంగా!) 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి