11, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

సంతసము

మనిషి సంతసమును మహిని పొందు కొరకు

రెండు విధము లనుసరించవచ్చు!

ఒకటి - మార్చి యప్పుడున్న పరిస్థితిన్;

రెండు - మార్చి మతిని రేగు స్థితిని! #

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి