21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

సాంకేతికతవేలిముద్రగాడు విద్య నేరిచి, నాడు

సంతకమ్ము జేయు స్థాయినందె!

సంతకములవాడు సాంకేతికత హెచ్చి,

వేలిముద్ర తిరిగి వేయు నేడు! #

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి