25, మే 2022, బుధవారం

సత్య సంధుడు

రాజ్యము భ్రష్టమైన, ధన రాశులు గోల్పడినన్, వనంబులన్ 

భోజ్యము దక్కకున్న, భృతి పూని శ్మశానము గొల్వ - నంగడిన్

త్యాజ్య మటంచు దార, సుతు నమ్మిన, పుత్రుడు దేవదేవు సా

యుజ్యము బొందినన్ - నియతి యుక్త "హరీందుడు" సత్య సంధుడే! #

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి