5, ఫిబ్రవరి 2011, శనివారం

చింతచితి దహించివేయు జీవితమ్ము ముగిసి
నట్టి వాని తనువు నంతె గాని -
చింతయే దహించు జీవించియున్నట్టి
వాని తనువు మరియు మానసమును!