9, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

నీరము ...


నీరము పుట్టి విష్ణుపద నీరజయుగ్మమునందు గంగయై,
పారుచు దేవలోకముల పావనమై, శివశీర్షమెక్కి తా
జారి, ధరిత్రి సాగి పలు స్థానములందు జనోపయోగమై,
చేరె సముద్ర గర్భమున కృష్ణయు, గౌతమి, నర్మదాదులై!

2, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

కవిశిల్పి


"భావన" యను శిలను పరిశుభ్రముగ జేసి,
"బుద్ధి"ని ఉలి జేసి పూని చెక్కి,
అందమైన శిల్పమటుల తీరిచిదిద్దు
శిల్పియె "కవి"! "కవిత" శిల్పమనగ!