30, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

పద్య పుష్పములతో ...నాజూకైన మదీయ భావ తతులన్ నాణ్యాంధ్ర శబ్దాళితో
తేజశ్శిల్ప మనోజ్ఞ ఛందముల నుద్దీపింప పద్యంబులై,
రాజీవాక్షుని ముద్దు గోడల! నినున్ ప్రార్థింప పుష్పంబులౌ!
పూజింతున్ నిను పద్య పుష్పములతో పూర్ణేందు బింబాననా!

12, ఏప్రిల్ 2013, శుక్రవారం

'కొలను'తలయు, తోక లేదు - కలదు పెద్ద కడుపు!
నింపుకొందు దాని నీటి తోడ!
కప్పుకొందు మేన - కలువ పూవుల 'గౌను'!
'కొలను' నేను - ముద్దు గొలుపుచుందు!