30, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

వేదన ...వలదు రాజ్యమ్ము - భోగమ్ము వలదు నాకు -
వలదు స్వర్గమ్ము - మోక్షమ్ము వలదు దేవ!
దుఃఖ తప్తుల వేదన తొలగిపోవ -
విరియు చిరునవ్వునే గాంచు వరము చాలు!
- మహాత్మ గాంధి

యావద్భారత దేశ పౌరులకు ’గాంధీ జయంతి’( అక్టోబర్ 2 ) శుభాకాంక్షలు !

4, సెప్టెంబర్ 2010, శనివారం

విచిత్ర మైత్రి ...అతడు నాదు మాట నంగీకరింపడు -
ఏను నతని మాట నెప్పు డొప్ప -
అయినగాని, సతము నతనితో మాటాడ
గుండె లోతులందు కోర్కి రేగు !