6, జనవరి 2015, మంగళవారం

'శకుని ' పాత్ర

 
మాట కోట దాటు - మనసు స్వార్థము బూను -
చెప్పు నొకటి - వెనుక చేయు నొకటి -
నిండె మోస మెల్ల నేటి భారతమందు !
'శకుని ' పాత్ర లిపుడు చాల గలవు !!