17, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

"వింత ఉద్యమమ్ము"" నాకు స్వేచ్ఛ వలయు " - కేక పెట్టుచు నిట్లు
ఉద్యమములు చరిత నుండె గాని ...
" వాని కిడకు స్వేచ్ఛ, వల " దంచు పోరాడు
వింత ఉద్యమమ్ము వెలసె నేడు !

11, డిసెంబర్ 2009, శుక్రవారం

' ధర్మో రక్షతి 'ముందునెన్ని కష్టము లనుభవించిన
నేమి? పోరి,పోరి, ఎపుడొ తుదకు
ధర్మమది జయించు దైవ బలముచేత -
పాప మడగు కర్మ ఫలముచేత!

3, డిసెంబర్ 2009, గురువారం

'ఈల పాట'వచ్చునట్టి వేళ వనములో కృష్ణుండు -
ముందు, చెవిన బడును మురళి రవళి !
అరుగుటకును ముందు నటులె నా తనయుండు -
ఎపుడు చెవిన బడును ఈల పాట !
[ పుత్రోత్సాహంతో ... ]