18, సెప్టెంబర్ 2011, ఆదివారం

సకల జనుల సమ్మెసగము నష్టమ్ము 'తెలగాణ సమ్మె' వలన
వారికే యంద్రు సీమాంధ్రవాదు లెల్ల -
ప్రతిది వ్యాపారమటు జూచు వారి కదియె
గాని, కాదు యుద్ధ మొనర్చు సైనికునకు!

1, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

నీకు మ్రొక్కెదన్!
భుజమున గల్గు బాల ఫణి భూషణ మొక్కటి నీదు తొండమున్
నిజ కుల జీవిగా తలచి నెయ్యము సేయగ మేళగించ, ఆ
బుజిబుజి రేకు నాగు గని ముచ్చటగా ముసి నవ్వు రువ్వెడిన్
గజ ముఖ! పార్వతీ తనయ! కావుమటంచిదె నీకు మ్రొక్కెదన్!


విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరిల్లి వెలుగు లీనుతున్న తెలుగు వారందరికీ
’ వినాయక చతుర్థి ’ పర్వదిన శుభాభినందనలు !
- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర