12, జనవరి 2014, ఆదివారం

సంక్రాంతి సంబరములు ... !

రైతన్న యేడాది శ్రమశక్తి ఫలముగా

చనుదెంచు సౌవర్ణ్య సస్యలక్ష్మి -

పడతి చేతులనుండి వాకిళ్ళ ప్రవహించు

రాటుదేలిన విద్య రంగవల్లి -

ఘల్లుఘల్లున కాళ్ళ గజ్జెలన్ కదిలించి

గంగిరెద్దులు నాడు గంతులాట -

హరినామ సంకీర్తనానందమును పంచు

హరిదాసు మ్రోయించు చిరత రవము -

గగనమున బాలు డాడించు గాలిపటము -

వైష్ణవాలయంబుల పాడు పాశురములు -

అరిసె, చకినమ్ము, పొంగలి యమృత రుచులు -

పల్లెపల్లెన్ ప్రతీకలై పరిఢవిల్లి

చాటవే నేటి సంక్రాంతి సంబరములు!

చాటవే మేటి సంక్రాంతి సంబరములు!!


అందరికీ సంక్రాంతి పర్వదిన శుభాకాంక్షలతో

- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర


5, జనవరి 2014, ఆదివారం

పద్య సుధ


నిండియు నిండకుండనె కనీసము బాల్యము గూడ నాకు, మున్
గుండెకు చిల్లు బడ్డదని ఘొల్లున యేడ్చిన నాదు తల్లితో -
"ఉండవె అమ్మ! అంతగ మనోవ్యథ యేలనె? చిల్లు బడ్డచో,
దండిగ లోని పద్య సుధ ధారగ కారు" నటంచు పల్కితిన్!