19, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

"కెమెరామెన్ గంగ"’గంగ‘,’కెమెర మెన్’కు లింగ భేదము లేదొ?
ఏక వచన మేదొ, ఏది బహు వ
చనమొ - ఎరుగకుండ సినిమ పేరును బెట్టె!
‘మాసు దర్శకుని‘కి మతి చలించె!!

13, అక్టోబర్ 2012, శనివారం

నిప్పులో నిలిచినప్పుడు ...నిప్పువంటి యదార్థమ్ము నిలువ ముందు -
ఇప్పుడింతకన్నను చేయ నేమి లేదు!
ఒప్పు చేయుచుంటినని నే చెప్పలేను!
తప్పు చేయుట లేదని చెప్పగలను!!

3, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

"ఇంటింటి భాగోతం"ఇంతి అలిగి కించిత్తు, వంటింటి నుండి
ప్లేటొకటి చక్రమటుల గిరాటు వేయ -
వచ్చి హాలులో గిరగిరా భ్రమణమొందె!
నాధు డదరి, కుర్చీలోన నక్కి జూచె!!