10, జనవరి 2013, గురువారం

సంకల్ప బలంవ్రేళ్ళ సందు నుండి వెలువడు పలుచని
ఉదకమే - ఉదధిని ఓడ నెత్తు!
సాధన కృషి యున్న, సంకల్ప బలమున్న
చేయలేని పనులు సృష్టి గలవె?


1, జనవరి 2013, మంగళవారం

2013


సున్న, ఒకటి, రెండు, చూడగా మూడును 
ఒకరి కొకరు దొరకకుండ దాగి, 
ఆడు బాల లట్టు లగుపించు నీ యేడు -
అంద రటులె మోద మందు గాక!