24, జులై 2015, శుక్రవారం

చరిత్ర!


మానవ జీవితమ్మన - ప్రమాదకరమ్మగు బావియందు లో
లోనికి జారిపోవుటయె! లోపల మొత్తము మున్గిపోవుచో -
దానినె 'మృత్యు' వందురు! నిదానముగా నెవడో యొకండు పై
పైనకు లేచి నిల్పుకొను ప్రాణము; వాని కథే చరిత్రయౌ!

18, జులై 2015, శనివారం

వాడే .. !

వాడే నను కాపాడెడి
వాడని - వాడని తలంపు పారుచునుండున్
నాడును, నేడును, మరి యే
నాడును నాలోని జీవనాడుల యందున్!

13, జులై 2015, సోమవారం

'పుష్కర గోదావరి తీర్థం'

పావన వీచి హస్తముల 'బాసర' వాణి పదార్చ జేసి, ఆ
ర్తావన నారసింహునికి 'ధర్మపురిన్' ప్రణమిల్లి, పూర్ణ స
ద్భావన తోడ 'భద్రగిరి' ధాముని రాముని పూజ సేయు గో
దావరి! 'పుష్కరాల' మము ధన్యుల జేయుము తీర్థమాడగాన్!

5, జులై 2015, ఆదివారం

ప్రజాస్వామ్యం


'చాయి' నమ్మువాడు సాధించి విజయాలు,
'భారత ప్రధాని' పదము నెక్కె!
"చచ్చె.. క్రుళ్ళె... మన ప్రజాస్వామ్య" మనువారు
మంచి సైత మందు నెంచవలయు!!

2, జులై 2015, గురువారం

చెప్ప తరమె ???

కల్లు త్రాగిన మద కపికి కాయమ్ముపై
వృశ్చికమ్ము కాట్లు వేసె పెక్కు !
పైన నావహించె పైత్య పిశాచమ్ము !!
చెప్ప తరమె వికృత చేష్ట లింక ???