19, జులై 2016, మంగళవారం

దాసుడు పుట్టిన దినమిది ..!వ్యాసుడు పుట్టిన దినమిది -
భూసురులున్, కవుల, గురుల పూజా దినమై
భాసిలు పవిత్ర దినమిది -
దాసుడు పుట్టిన దినమయె దైవము మెచ్చన్!

అందరికీ "గురు పూర్ణిమ" శుభాకాంక్షలతో -
ప్రత్యేక ధన్యవాదాలతో -
                              డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

15, జులై 2016, శుక్రవారం

నాదు వాహనము .. !


నే గమియింతు "నాఫిసు"కు నెమ్మదిగా తలపోయు చేదియో -
"వేగము పెంచు - 'ఝా'మ్మనుచు వేడుకగా పయనింత" మంచు తా
వాగును నాదు వాహనము! "వద్ద"ని నే కడు ప్రేమ దానికిన్
సైగను జేసినంత, నది చల్లబడుంజుమి బుంగ మూతితో!   

12, జులై 2016, మంగళవారం

మాటాడే మల్లె చెట్టు


మా విరితోటలో పెరుగు మల్లియ చెట్టు - కరాల బోలెడిన్
తీవలు సాచి, ఆకుల మదీయ భుజంబుల దట్టి పల్కు నే
వేవొ గుసల్ గుసల్ చెవుల కింపుగ! ఆ మధురంపు పల్కులే
పూవులు; వాని సౌరభమె పుల్కలు రేపెడి భాష యయ్యెడిన్!