31, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

ఏదియు .. !

ఏదియు గాదు శాశ్వతము, నీ భువి యందున మానవాళికిన్!
ఏదియు వెంట దేరు, మరి ఏదియు తీసుకపోవ వీలు గా,
దేదియునైన నిచ్చటనె యేదొ క్షణంబు సుఖింత్రు - దానికై
ఆదియు నుండి అంతమగు నంతటి దాక తపింతు రేలనో?  

4, అక్టోబర్ 2015, ఆదివారం

"లైఫ్ సైకిల్"

సైకిలు త్రొక్కలేక నొక చక్కని బైక్ కొని, కొన్ని నాళ్ళకున్
బైకును మార్చి కారు కొని, భాగ్యము మీర సుఖ ప్రయాణపున్
సోకుల నొంది దేహమయె  స్థూలము! వైద్యుని జేర, సూచనన్
నా కిడె - త్రొక్కగా ప్రతి దినమ్మును సైకిలు, లావు తగ్గగాన్!