21, జూన్ 2013, శుక్రవారం

తిట్టు కవిత్వము - 6నోరు తెరిచిన నసత్యమె -
మారును నీవాడు మాట మరు నిముషమె - నీ
నోరొక మోరీయే! బా
జారున పెంట దిను పంది చాల నయమ్మౌ!

19, జూన్ 2013, బుధవారం

తిట్టు కవిత్వం - 5


భూమికి భారమై బ్రదుకు పుట్టు వదేల ? మదాంధ! నీదుచే
ఏమది లాభ మీ భువికి ? ఈశ్వర కల్పిత సృష్టియందునన్
చీమలు, కీటకాల్ నయము - చేయును సుంత పరోపకారమున్!
ఏమని చెప్పుదింక ? పర హింసయె నీకు ముదావహంబగున్! 

17, జూన్ 2013, సోమవారం

తిట్టు కవిత్వం - 4


గుండెలలోన సూదులను గ్రుచ్చిన యట్టుల, పాడు మాటలన్
దండి ప్రయోగమున్ సలుపు దారుణ నీచ కుతంత్ర బుద్ధితో
నుండెద వేల యెప్పుడును? ఓసి కురూపి! పిశాచి! నీవు పల్
పుండులు వడ్డ దేహివయి పుర్వులలో బడి చావకుందువే? 

1, జూన్ 2013, శనివారం

గర్వము


తొండ యొకటి తిండి మెండుగా మేసెనో -
తోక బలిసి, బలిసి తొండ మయ్యె!
దాని తోడు నింక దాని గర్వము హెచ్చె!
తొండ ఘీంకరించె తొండ మెత్తి!!