28, మార్చి 2011, సోమవారం

అయ్యో .. మల్లయ్యా ... !
శాసన సభ బయట దాడి సలిపినట్టి
చదువు రాని మల్లయ్యకు జైలు శిక్ష!
శాసన సభ లోపల దాడి సలిపినట్టి
మంత్రి గారికి ‘సారి‘తో ’మాఫి‘ యంట!

8, మార్చి 2011, మంగళవారం

ఎవడో యొక్కడు ...భువిపై వస్తువులేవియైన విడువన్, భూమార్గమందే చనున్!
అవనిన్, కేవల మగ్నికీల యెగబ్రా కాకాశ మార్గంబునన్!
భువనంబం దటు రాలిపోదురు గదా భూమిన్ జనుల్ పాపులై -
ఎవడో యొక్క డుదాత్తుడై ధ్రువుని తీ రెక్కున్ నభో వేదిపై!