22, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

వాడను నేదియో ...

వాడు తలంప తిమ్మియగు బమ్మియె - బమ్మియు నౌర తిమ్మియున్!
వేడుక లంతరించి మది వేదన నిండు క్షణమ్ము లోపలన్ -
గోడులు, కష్టముల్ తొలగి కూడును మోదము నంత నంతలో!
వాడను నేదియో - అదియె  వర్తిలు నీ జగమందు సర్వదా! 

8, డిసెంబర్ 2012, శనివారం

నిస్వార్థ జీవనంపూవులు పూచి, దేవతల పూజలకై వినియోగ మొందురా!
పూవులు నల్గి, దంపతులు పొందు సుఖంబు మరింత పెంచురా!
పూవులునై యలంకరణముల్ కనువిందును సేయు; పంచు నె
త్తావుల గాని - స్వార్థమున తా మెది పొందవు జీవితంబునన్!

6, డిసెంబర్ 2012, గురువారం

కొత్త కాపురం


వెన్నెల కౌగిలింప శశి వెల్గులు చిందినయట్లు, భృంగమున్
క్రొన్నన తేనె జుర్రినటు, కోయిల మావి చివుళ్ళ బుగ్గలం
దన్నున మెల్లగా కొరికినట్లు, ప్రగాఢ మనోజ్ఞ ప్రేమ సం
పన్నుడునై వరుండు చెలి పాలిట మన్మథుడై సుఖించెడిన్!