15, జులై 2012, ఆదివారం

ఈగ ...
అల్ప జీవి ’ఈగ’ నందలమ్మెక్కించి
విస్మయమ్ము గలుగ వీక్షకులకు
చిత్రమైన చలనచిత్రమ్ము నందించె -
ప్రణుత చలనచిత్ర ’రాజ మౌళి’!

9, జులై 2012, సోమవారం

రైతు బిడ్డకుండ పోతగా వర్షమ్ము కురియ నేమి? -
దండిగా మేని వస్త్రమ్ము తడియ నేమి? -
ఎవ్వ డతడు మోమున నవ్వు రువ్వి సాగు?
ఆతడై యుండు తప్పక - రైతు బిడ్డ!