1, మార్చి 2014, శనివారం

స్వర్ణపతకం

స్వర్ణపతకమన్న స్వర్ణకారు డెవండొ
వెలయజేయు పసిడి బిళ్ళ కాదు -
కార్యదీక్ష, చెమట, గట్టి సంకల్పమున్
కలసి పోరి, పొందు 'గెలుపు గుర్తు' !