24, జులై 2010, శనివారం

సిగ్గు! సిగ్గు !!

మాయ మాటల మాంత్రిక నాయకు లిట
చాటగా ’సమైక్యత’ గూర్చి, జంకుచుందు
రెన్నికల వేళ! రేపోడునెడ ’తెరాస’ -
"లేదు తెలగాణ వాదమే లేద" టంచు
చెప్పవత్తు రీ నేతలే - సిగ్గు! సిగ్గు!

20, జులై 2010, మంగళవారం

విప్లవైక కవి వర్యుడు
నాడు నిజాము రాజ్యపు వినాశక దుష్పరిపాలనంబుపై
పాడుచు ’అగ్ని ధార’లుగ పద్యములెన్నియొ ’రుద్ర వీణ’పై -
ఫ్యూడలిజమ్మునే ఎదిరి పోరును సల్పి, మనుష్యునింక కా
పాడిన విప్లవైక కవి వర్యుడు ’దాశరథీ’ కవీంద్రుడౌ!

(22 జులై - మహాకవి డా. దాశరథి గారి జయంతి )

10, జులై 2010, శనివారం

జాగురూకత

తప్పులు చేయకుండ, గతి తప్పిన సంఘమునందు సజ్జనుల్
తప్పదు జాగురూకతను దాలిచి కార్యమొనర్ప ! లేనిచో -
తప్పులు చేయువారు తమ తప్పుల కప్పియునుంచుకొంటకై,
తప్పులనెంచి వారిపయి దాడియొనర్తురు ధూర్త బుద్ధితో !

7, జులై 2010, బుధవారం

గొడుగు కలిగి కూడ ...తడియు మిత్రునొకని దాతృత్వ బుద్ధితో
అతడు గొడుగు క్రింద కరుగుమనగ,
కొలది కొలది వాడు గొడుగెల్ల వ్యాపింప -
గొడుగు కలిగి కూడ తడిసె నతడు!

6, జులై 2010, మంగళవారం

సుఖ భోగము ...కలిగిన నవ్య భావనల కమ్మని పద్యములట్లు కూర్చుచున్,
చెలగి కవిత్వ సాధనము చేయుచునుండెద - అట్టి వేళలో ...
తొలకరి వానలో చినుకు తుంపరలై ముఖమెల్ల చిందగాన్,
పులకర మందజేయు సుఖ భోగమునందున తేలి నట్లగున్ !

3, జులై 2010, శనివారం

కృతి మిగులును ...విజయనగర రాజ్య విభవమ్ము గతియించె -
ధనము, మణులు, పసిడి, జనము పోయె -
’భువనవిజయ’ సభల భవనాలు నశియించె -
కృష్ణరాయ డడగె - కృతులు మిగిలె !