6, జులై 2010, మంగళవారం

సుఖ భోగము ...కలిగిన నవ్య భావనల కమ్మని పద్యములట్లు కూర్చుచున్,
చెలగి కవిత్వ సాధనము చేయుచునుండెద - అట్టి వేళలో ...
తొలకరి వానలో చినుకు తుంపరలై ముఖమెల్ల చిందగాన్,
పులకర మందజేయు సుఖ భోగమునందున తేలి నట్లగున్ !

2 వ్యాఖ్యలు: