31, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

నూతనాంగ్ల వత్సర శుభాభినందనలుశీతల మాధురీ ఫల విశేషములో! సుఖ సంతసంబులో!
చేత ధరించి మీ మధుర జీవన ప్రాంగణమందు నిల్చెగా
నూతన కాల కన్యక వినూతన వత్సర వస్త్ర శోభతో -
ప్రీతిని స్వాగతంబిడుడు! ప్రేమము మీర శుభాల మీ కిడున్!

24, డిసెంబర్ 2011, శనివారం

రామ భక్తి in every walk of lifeవింతగ, రోజు ... ‘ఆఫిసు‘కు వెళ్ళెడి వేళ -  కలమ్ము కాన రా;
దెంతొ గవేషణన్ సలుప నెచ్చటొ యేదొ కలమ్ము జిక్కు - “అ
ద్దింతకు వ్రాయునా?“ యనుచు నేర్పడు శంకయె దీర, ‘రామ‘ యం
చంత లిఖించి చూతు - అటు లబ్బు నదెంతటి పుణ్యమో గదా!