29, మే 2014, గురువారం

పోల'వరమా' ? శాపమా ?

మూడవ పంట కోసమని ముంచగ నెంచిరి ప్రక్క రాష్ట్రమం
దేడు విశాల మండలము, లెంత విషాదము ! ఆంధ్ర నాయకుల్
గూడెపు టాదివాసులట గుండెలు బాదుకొనంగ కానరో ?
ఏడుపు కళ్ళనీళ్ళపయి ఎత్తుగ 'డ్యామ'ట ! సిగ్గు చేటయో !

28, మే 2014, బుధవారం

నందమూరి సాటి నందమూరి!!!

భక్తవరుడు గాని, భగవంతుడును గాని,
రైతు గాని, గొప్ప రాజు గాని,
వృద్ధుడైనను, యువ వీరుడైన - నటనన్,
నందమూరి సాటి నందమూరి!
(నేడు NTR జయంతి)

3, మే 2014, శనివారం

సత్యము ...


నరకమైన నేమి ? నగ్నసత్య మగుచో -
దాని స్వీకరింతు ధైర్యముగను !
స్వర్గతుల్య మది - అసత్యమైన యెడల -
దాని ఛీత్కరింతు ధర్మమనగ !

2, మే 2014, శుక్రవారం

డబ్బు పిచ్చి


డబ్బు కొరకు పెద్ద 'డ్రామాల' నాడేరు -
ఒక్క మాట వెనుక, నొకటి ముందు !
ఉన్న మాట పలుక ఉలికిపా టెక్కువ !
గబ్బు రేపు జనుల డబ్బు పిచ్చి !