23, సెప్టెంబర్ 2013, సోమవారం

బురద పంది తోడ ...


మల్ల యుద్ధ మెపుడు మనుజులతో గాని,
బురద పంది తోడ జరుప రాదు!
మురికి మనుజు కంటు - ముదము పందికి గల్గు -
ఫలిత మేమి గలదు గెలిచి కూడ?

6, సెప్టెంబర్ 2013, శుక్రవారం

వివక్ష

వివక్ష ఎక్కడ ఉన్నా
వినిపిస్తా నా గొంతు!
సమాన హక్కుల కోసం
పోరాడుట నా వంతు!