10, మే 2015, ఆదివారం

మమత


చెట్టు కొమ్మ మీద పిట్ట వెలసె - నేను
పిట్ట గోడ మీద వెలసినాడ -
కూత నేను వేయ, కూత వేసిన దద్ది!
మనసులందు నేదొ మమత పుట్టె!!

2, మే 2015, శనివారం

అఖండ దీపం


ఆమె యొక వెలుతురు మొగ్గ ! అది ధరించు
నాత డొక బంగరు ప్రమిద ! అంతు లేని
స్నేహ మోహానుభావాలు - నేతి యూట !!
కాపుర మఖండ దీపమై కాంతు లొలుకు !!!