4, సెప్టెంబర్ 2014, గురువారం

'కాలం'


మొదట పాఠమున్ బోధించి పిదప పెట్టు
గురువు శిష్యులకు పరీక్ష నరయ నెపుడు!
మొదట పెట్టి పరీక్షను పిదప నేర్పు
కఠిన గుణపాఠము ప్రజకు కాల మెపుడు!!

1, సెప్టెంబర్ 2014, సోమవారం

అంద మికెట్టుల బట్ట గట్టురో!


పరమపదించె నయ్యొ మన 'బాపు ' - మహోన్నత కార్టునిస్టు; చి
త్తరువుల సృష్టిలో యశము దాల్చు మహాద్భుత శిల్పి; అక్షరాల్
పరువపు కన్నె సోయగపు వంపుల రీతి లిఖించు స్రష్టయున్;
తెర పయి తెల్గు సంస్కృతికి దృశ్య మనోజ్ఞత గూర్చు దర్శకుం
డరయ - తెలుంగు లోకమున అంద మికెట్టుల బట్ట గట్టురో!