29, జనవరి 2011, శనివారం

సుమనోహరునిన్ ...వేమరు నే భజియింతును
భూమియు, గగనముల నిండు భూరి శరీరుం
డై - ముఖమున నయనాల్ రవి
సోములు గాన్ - జనుల గాచు సుమనోహరునిన్!

14, జనవరి 2011, శుక్రవారం

సంక్రాంతి పర్వదిన శుభాభినందనలు!
రంగవల్లు లట్లు బ్రదుకులనే తీర్చి-
అరిసెలు,చకినాల అమృత మొలికి-
సకల శుభము లిడుత ‘సంక్రాంతి‘ మీకెల్ల!
అందుకొను డిదె అభినందనములు!!

విశ్వవ్యాప్తంగా విస్తరిల్లియున్న తెలుగు వారందరికీ
‘సంక్రాంతి‘ పర్వదిన శుభాభినందనములు!