29, జనవరి 2011, శనివారం

సుమనోహరునిన్ ...వేమరు నే భజియింతును
భూమియు, గగనముల నిండు భూరి శరీరుం
డై - ముఖమున నయనాల్ రవి
సోములు గాన్ - జనుల గాచు సుమనోహరునిన్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి