14, మార్చి 2017, మంగళవారం

"స్నో ఫాల్"


ఎవడో "పేంటరు", "వైటు పేంటు" గొని తా నీ నేల "పేంటింగు" నే
చివరల్ దా కొనరించె, మొత్త మెదియున్ చిత్రమ్ముగా కంటికిన్
వివరం బన్నది నేర్వలేని యటులన్, విస్తారమై "తెల్ల"గా -
నవలీల న్నొక రాత్రి యందె! కని, "ఆహా!" యంచు నే విస్తుబోన్!

23, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

అంకమున పౌత్రి .. !

లంకంత ఇల్లు గలిగిన,
నింకెంతయొ ఆస్తి పాస్తు లెన్ని గలిగినన్ -
అంకమున పౌత్రి గలుగగ
నంకించు మహానుభూతి కసమానంబౌ!

8, ఫిబ్రవరి 2017, బుధవారం

చరిత్ర


పులులు తామే తమ చరిత్ర పుస్తకముల
వ్రాసుకొననిచో - వెలయు ప్రపంచమందు
వేటగాళ్ళ ప్రశంసించు వీర గాథ
లెన్నొ! నిల్చు చరిత్రగా నింక నదియె!!

3, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కారుణ్యము !!!

ఒకరి కారుణ్య మాశించుచుంటి వేని -
అమ్ముకొన్నట్లు స్వాతంత్ర్య మతని కీవు!
ఒకరిపై నీవు కారుణ్య మొలికిన యెడ -
చేసికొన్నట్లు నీ రాజ్య సీమ వృద్ధి!!

19, జనవరి 2017, గురువారం

దీపారాధన


విశ్వము నొక ప్రమిద యట్లు వెలయజేసి,
సకల సాగర జలములే చమురు గాగ -
ఆకసమె వత్తి యనగ, సూర్యాగ్ని తోడ
దీపము వెలిగించెద నీకు దేవదేవ!

1, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

కార్య నిర్వాహ రచన

జనుల విఘ్నాల తొలగింపు జమయు, ఖర్చు
ధీయుతుండై లిఖించు వినాయకుండు -
కార్య నిర్వాహ రచనాధికారులకును
దీక్ష, విజయ సిద్ధిని ప్రసాదించు గాక!

27, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కాచు వారెవ్వరు?


కుడి వైపు నిలుచున్న గొప్ప వీరుని పైన
    దాడిని గమనించు ధ్యాస లేదు!
ఎడమ వైపున నున్న ఎత్తైన నరునిపై
     దాడి జరుగ - నేను చూడ లేదు!     
వెనుకున్న వానిని వెన్నుపోటు పొడువ -
     నా కెందు కనుకొంటి నాదు మదిని!
ముందున్న వ్యక్తిని మోదగా బండతో -
     దాడిని ఆపి, కాపాడ లేదు!
     
మీద నూహించ లేదు - నా మీద కూడ
దాడి జరిగె - తప్పించుకోన్ దారి లేదు!
చుట్టు ప్రక్క సాయంబుకై చూచినాను!
కావగా నెవ్వ రిట నాకు కాన రారు!!