23, జూన్ 2012, శనివారం

'అధికారి'

కలముతో నొకరికి కలిగింప భాగ్యమ్ము
సాధ్యపడని యెడల సరియ! కాని,
'ఎరెజ'రైన వాడి ఎవరి దుఃఖమునైన  
తుడిపివేసి తృప్తి బడయవలయు!

10, జూన్ 2012, ఆదివారం

ఖడ్గ రాజము

నీవిడు ఖడ్గ రాజమును నేర్పుగ దేశ విరోధ భావనా

జీవుల ఖండ ఖండముల జీల్చ బ్రయుక్తమొనర్చుచున్, సదా

పావన భారతావనికి భద్రము గూర్చెద! నీదు బిడ్డకున్

దేవి! భవాని మాత! ఇదె దీవన లిచ్చి జయమ్ము గూర్చుమా!

7, జూన్ 2012, గురువారం

' పెట్రోల్ బాంబ్ 'మండుతున్న ధరకు మదిని తిట్టుకొనుచు
బండి తీసి మరల పరుగు లేల?
ఎండలోన తిరిగి ఏమి సాధింతువోయ్?
ఇంటి పట్టు నుండి యేడ్వ మేలు!