1, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

కార్య నిర్వాహ రచన

జనుల విఘ్నాల తొలగింపు జమయు, ఖర్చు
ధీయుతుండై లిఖించు వినాయకుండు -
కార్య నిర్వాహ రచనాధికారులకును
దీక్ష, విజయ సిద్ధిని ప్రసాదించు గాక!

27, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

కాచు వారెవ్వరు?


కుడి వైపు నిలుచున్న గొప్ప వీరుని పైన
    దాడిని గమనించు ధ్యాస లేదు!
ఎడమ వైపున నున్న ఎత్తైన నరునిపై
     దాడి జరుగ - నేను చూడ లేదు!     
వెనుకున్న వానిని వెన్నుపోటు పొడువ -
     నా కెందు కనుకొంటి నాదు మదిని!
ముందున్న వ్యక్తిని మోదగా బండతో -
     దాడిని ఆపి, కాపాడ లేదు!
     
మీద నూహించ లేదు - నా మీద కూడ
దాడి జరిగె - తప్పించుకోన్ దారి లేదు!
చుట్టు ప్రక్క సాయంబుకై చూచినాను!
కావగా నెవ్వ రిట నాకు కాన రారు!! 

24, నవంబర్ 2016, గురువారం

"వేయి నోటు"


నిన్న వరకు కాస్త నిలిచియున్న ప్రా
ణమ్ము నేడు పూర్తి నాశమయ్యె!
తాడి దన్ను నోటు తలదన్ను నోటు రాన్ -
వేయి నోటు చిత్తు పేపరయ్యె!!

22, నవంబర్ 2016, మంగళవారం

త్యాగరాజు మరల పుట్టి ...


త్యాగరాజు మరల పుట్టి, ధరణి నెల్ల
స్వరగతుల సౌరభాలను సంతరించి,
తరతరాల రసజ్ఞుల మురియజేసి -
అరిగె "బాలమురళి"గ నే డమరపురికి!

అపర త్యాగరాజుకు అశ్రునివాళిగా -
డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 


9, నవంబర్ 2016, బుధవారం

జీవితానుభవము
కష్టము లవి యట్లె కలకాల ముండవు -
అలల వోలె ఎగసి తొలగిపోవు!
అవియె తొలగు పిదప, అనుభవాలుగ నిల్చు!!
జీవితానుభవము చెరగిపోదు!!!

6, నవంబర్ 2016, ఆదివారం

చేరువ - దూరము -

ఈర్ష్య, ద్వేషమ్ము, వెటకార, మీసడింపు -
తోటివార నెట్టును నీకు దూరముగను!
ప్రేమ, గౌరవ, మర్యాదల్  వెల్లివిరియ -
చేరువౌదురు జనులు నీ చెంత జేరి!

9, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

నీరము ...


నీరము పుట్టి విష్ణుపద నీరజయుగ్మమునందు గంగయై,
పారుచు దేవలోకముల పావనమై, శివశీర్షమెక్కి తా
జారి, ధరిత్రి సాగి పలు స్థానములందు జనోపయోగమై,
చేరె సముద్ర గర్భమున కృష్ణయు, గౌతమి, నర్మదాదులై!

2, ఆగస్టు 2016, మంగళవారం

కవిశిల్పి


"భావన" యను శిలను పరిశుభ్రముగ జేసి,
"బుద్ధి"ని ఉలి జేసి పూని చెక్కి,
అందమైన శిల్పమటుల తీరిచిదిద్దు
శిల్పియె "కవి"! "కవిత" శిల్పమనగ!

19, జులై 2016, మంగళవారం

దాసుడు పుట్టిన దినమిది ..!వ్యాసుడు పుట్టిన దినమిది -
భూసురులున్, కవుల, గురుల పూజా దినమై
భాసిలు పవిత్ర దినమిది -
దాసుడు పుట్టిన దినమయె దైవము మెచ్చన్!

అందరికీ "గురు పూర్ణిమ" శుభాకాంక్షలతో -
ప్రత్యేక ధన్యవాదాలతో -
                              డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర 

15, జులై 2016, శుక్రవారం

నాదు వాహనము .. !


నే గమియింతు "నాఫిసు"కు నెమ్మదిగా తలపోయు చేదియో -
"వేగము పెంచు - 'ఝా'మ్మనుచు వేడుకగా పయనింత" మంచు తా
వాగును నాదు వాహనము! "వద్ద"ని నే కడు ప్రేమ దానికిన్
సైగను జేసినంత, నది చల్లబడుంజుమి బుంగ మూతితో!   

12, జులై 2016, మంగళవారం

మాటాడే మల్లె చెట్టు


మా విరితోటలో పెరుగు మల్లియ చెట్టు - కరాల బోలెడిన్
తీవలు సాచి, ఆకుల మదీయ భుజంబుల దట్టి పల్కు నే
వేవొ గుసల్ గుసల్ చెవుల కింపుగ! ఆ మధురంపు పల్కులే
పూవులు; వాని సౌరభమె పుల్కలు రేపెడి భాష యయ్యెడిన్!

18, జూన్ 2016, శనివారం

కాలం విలువ


ఏడాది కాలాన కెంత విల్వొ - పరీక్ష
   తప్పిన యట్టి విద్యార్థి నడుగు!
ఒక ఋతు కాలానకున్న విలువ - రైతు
   పొలమునందలి కృషి ఫలము నడుగు!
ఒక్క మాసంబున కున్న విలువ - గర్భ
   వతి పడె డాపసోపాల నడుగు!
ఒక్క వారంబున కున్న విలువ - వార
    పత్రిక నుద్యోగి పాట్ల నడుగు!

రోజు కూలి నడుగు మొక్క రోజు విలువ!
గంట విలువను బడిలోని గంట నడుగు!
నిమిషమును "ఫ్లైటు మిస్" ప్రయాణికుల నడుగు!
సెకను విలువ ప్రాణము దక్కు జీవి నడుగు!

1, జూన్ 2016, బుధవారం

కనులు తెరచి కనుడు ..


"మిమ్ము మీరు పాలించుకోన్ మీకు చేత
కాద" టన్నవా రందరు కనులు తెరచి
కనుడు - చంద్రశేఖరరావు ఘనుని సుపరి
పాలన "తెలగాణ ద్వితీయ వార్షికము"న!

(తెలంగాణ రాష్ట్రావిర్భావ ద్వితీయ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలతో - )


17, మే 2016, మంగళవారం

పద్యము - మానవతఆద్య కవుల్ జగద్ధితమె ఆశయమై రచియింప పద్యముల్,
మధ్య కవుల్ రచించిరి సమత్వము భిన్న మతాల నెంచి; న
వ్యోద్యమ పద్యకర్త దళితోద్ధరణంబును గోరె - ఇట్టులా

పద్యమె నిల్చె మానవత పట్టము గట్టి సహస్ర వర్షముల్!

11, మే 2016, బుధవారం

ఉద్యమ సత్య శుద్ధి

నిధుల పంపకముల నిష్పత్తి ద్రోహమ్ము
      నిలిచిపోయి ఇపుడు నిధులు దక్కె -
ఉన్నతోద్యోగాల ఉనికిలో మోసంబు,
      లన్యాయములు నాగి, అవియు దక్కె -
భాష, సంస్కృతులకు ప్రామాణికత గూడి
      గౌరవాదరములు కలిగె నిపుడు -
నీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణ లక్ష్యమ్ము
      నిర్వీర్య క్షితి నింక నీళ్ళ దడుపు -

"నిధులు,నుద్యోగములు నింక నీళ్ళ కొరకు,
ఆత్మ గౌరవమ్ము కొరకు" ననుచు, నాడు
సాగిన తెలగాణోద్యమ సత్య శుద్ధి
నెరుగుచుండిరి నవరాష్ట్ర మిపుడు గాంచి,
విభజనను నాడు వలదన్న విబుధు లెల్ల!

5, మే 2016, గురువారం

మంచి ఆలోచన


ఫలమునందు సగము పంచి నీకిచ్చుచో
సగము నాకు మిగులు – సగము నీకు –
పంచి ఇచ్చునెడల మంచి ఆలోచనన్
నాకు మొత్తముండు! నీకునుండు!

13, ఫిబ్రవరి 2016, శనివారం

ఖలుల్ నశియింత్రు !"తప్పుడు శబ్దముల్ పలుక తప్పని నే ననబోను గాని, మా
 ఒప్పుగ నున్న శబ్దముల నుమ్మడి రాష్ట్రమునందు నేళ్ళుగా
 నెప్పటి కప్పు డేల అవహేళన జేసి"రటంచు బాధతో
 జెప్పిన నా పయిన్ విషము జిమ్ము ఖలుల్ నశియింత్రు భారతీ!
 

28, జనవరి 2016, గురువారం

ధర్మో రక్షతి రక్షిత:

ధర్మ మెటనుండునో, అట దైవముండు!
దైవ మెవరి పక్షమొ, వారినే విజయము
తప్పక వరించు!! కావున ధర్మము నెపు
డాచరించ వలయు ప్రజ లవనియందు!!!

27, జనవరి 2016, బుధవారం

వీర సైనిక వాక్కు!

గెలిచి  వత్తునేని, కేల జాతీయ ప
తాక ఎగసి యాడ దాల్చి వత్తు!
ఓడి చత్తునేని, ఒడలుపై ఆ పతా
కను స్థిరముగ కప్పుకొనుచు వత్తు!!

14, జనవరి 2016, గురువారం

సంక్రాంతి పూట!


తెలవారు జామునే తెలుగు వాకిళ్ళలో
ముదితలు వెలయింప ముగ్గు బాట –
గగన వీధులయందు కదన రంగము బోలి
బాలల గాలిపటాల వేట –
ఘల్లు ఘల్లున కాళ్ళ గజ్జెలన్ కదిలించి
గంగిరె ద్దాడంగ గంతు లాట –
“హరిలొ రంగో హరి! హరి హరీ! హరి!” యంచు
హరిదాసు పాడంగ చిరత పాట –

గోద, రంగనాధుల భక్తి గుడులు చాట –
అరిసెలు, చకినాల్, పొంగళ్ళు కరుగ నోట –
పులకరించు మనసు, జిహ్వ  తెలుగు నాట –
కలుగు సంపూర్ణ తృప్తి సంక్రాంతి పూట!

విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారందరికీ "సంక్రాంతి" పర్వదిన శుభాకాంక్షలతో -

డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

3, జనవరి 2016, ఆదివారం

ఈ శుభోదయ వేళ ...


ఈ శుభోదయ వేళ ... నీవింక నిద్ర
మేలుకొని చూడగా - నీకు మేలు గూర్చ
దేవతలు వేచినటు, నీ హృదిని అనేక
చిత్ర చిత్రానుభూతులు చేరు గాక!