18, జూన్ 2016, శనివారం

కాలం విలువ


ఏడాది కాలాన కెంత విల్వొ - పరీక్ష
   తప్పిన యట్టి విద్యార్థి నడుగు!
ఒక ఋతు కాలానకున్న విలువ - రైతు
   పొలమునందలి కృషి ఫలము నడుగు!
ఒక్క మాసంబున కున్న విలువ - గర్భ
   వతి పడె డాపసోపాల నడుగు!
ఒక్క వారంబున కున్న విలువ - వార
    పత్రిక నుద్యోగి పాట్ల నడుగు!

రోజు కూలి నడుగు మొక్క రోజు విలువ!
గంట విలువను బడిలోని గంట నడుగు!
నిమిషమును "ఫ్లైటు మిస్" ప్రయాణికుల నడుగు!
సెకను విలువ ప్రాణము దక్కు జీవి నడుగు!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి