12, జులై 2016, మంగళవారం

మాటాడే మల్లె చెట్టు


మా విరితోటలో పెరుగు మల్లియ చెట్టు - కరాల బోలెడిన్
తీవలు సాచి, ఆకుల మదీయ భుజంబుల దట్టి పల్కు నే
వేవొ గుసల్ గుసల్ చెవుల కింపుగ! ఆ మధురంపు పల్కులే
పూవులు; వాని సౌరభమె పుల్కలు రేపెడి భాష యయ్యెడిన్!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి