12, మార్చి 2012, సోమవారం

'పునుగు పిల్లి'


వలదు జన్మమ్ము నాకింక వలదు మరల!
"తగదు - జన్మమ్మునొందక తప్ప"దన్న -
తిరుమలేశునికి సుగంధ పరిమళమిడు
'పునుగు పిల్లి'గా నేనింక పుట్టదలతు!

2, మార్చి 2012, శుక్రవారం

మందహాసం"ఈ విషాద వదన మేల?" యని యడుగ -
కారణమును దెలుప కష్ట మగును!
చిందు టెంతొ సులువు మందహాసంబులే!
మంద హాస మెపుడు చిందుమోయి!