10, ఆగస్టు 2010, మంగళవారం

పోరువిజయమొందుదన్న విశ్వాసమే లేక
పోరువాని పోరు పోరు గాదు -
దాని కన్న సర్ది తట్ట బుట్టలవెల్ల
ఇంటి కేగి, కూరుచుంట మేలు!

4, ఆగస్టు 2010, బుధవారం

దేవుడు ...ఆకలిగొన్నవానికగు అన్నపుముద్దగ - ఎండిపోయెడిన్
పీకను జారు శీతజలబిందువుగాన్ - దిశ గాననట్టి పెం
జీకటినున్నవానికడ చేరును కాంతిగ, దారి జూపగాన్ !
లోకమునందు దేవుని విలోకనమున్ సలుపంగ జాలరే ?