30, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

స్నేహ సంస్కృతి
'రాస్తా' లందున ప్రక్కలన్ వెలయు 'యీరానీ కెఫే' లందునన్
'మస్తుం'డున్ గద 'రద్ది'! ఐన నట, 'ఛాయ్'మాధుర్యమున్ గ్రోలరే -
'దోస్తుల్' పల్వుర గూడి, రోజు యువకుల్ 'దోతీను బా'రేగుచున్!
ఆస్తుల్ గాంచగ స్నేహ సంస్కృతి కవేగా 'హైదరాబాదు'లో!

27, అక్టోబర్ 2010, బుధవారం

శునక సూక్తి ముక్తావళి" విశ్వాస హీనులై విర్రవీగ, మనము
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
సాటి వారనిన ఈర్ష్యా ద్వేషముల్ గల్గ,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
ఐకమత్య మొకింత లేక కాట్లాడగా,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!
యజమాని యెడ విధేయత వీడి వర్తింప,
మానవులము కాము - మరచి పోకు!

శునకమన - కాస్త ’శునకత్వము’ ను గలుగుచు,
సాటి శునకాల గౌరవించవలె - " నంచు
పిల్ల కుక్కకు బోధించె పెద్ద కుక్క
శునక పరిభాషలో నీతి సూక్తులెన్నొ!

16, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

విజయ దశమిధర్మ శాస్త్రంబనెడి ’శమీ’ తరువు నుండి
సద్గుణంబుల మహాస్త్ర చయము గొనియు
చెడు గుణంబులపై పోరి, జీవితమున
విజయమొందుటే - నరునికి "విజయ దశమి!"


విశ్వ వ్యాప్తంగా విస్తరిల్లియున్న భారతీయుల కందరికీ
"విజయ దశమి" పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!