30, అక్టోబర్ 2010, శనివారం

స్నేహ సంస్కృతి
'రాస్తా' లందున ప్రక్కలన్ వెలయు 'యీరానీ కెఫే' లందునన్
'మస్తుం'డున్ గద 'రద్ది'! ఐన నట, 'ఛాయ్'మాధుర్యమున్ గ్రోలరే -
'దోస్తుల్' పల్వుర గూడి, రోజు యువకుల్ 'దోతీను బా'రేగుచున్!
ఆస్తుల్ గాంచగ స్నేహ సంస్కృతి కవేగా 'హైదరాబాదు'లో!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి