6, నవంబర్ 2010, శనివారం

ఖండనమ్మునేను చెప్పు మాట నీకు నచ్చనియెడ
ఖండన మొనరించు కచ్చితముగ !
కాని, నాదు మాట కన్న మించిన మాట
చెప్పి ఖండనమ్ము చేయుమయ్య !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి