12, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

ఇల్లుజీవితాంతమ్ము కష్టించి చెమటనోడ్చి
ధనమునెంతొ సంపాదించి దాని తోడ
ఇల్లు నిర్మించునొకడు - ఇంకెవడొ యొకడు
అందు నివసించి సౌఖ్యాల ననుభవించు!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి