12, నవంబర్ 2017, ఆదివారం

జీవితం


గతమునకు విచారింపక గడుపవలయు!
వర్తమానాన ధైర్యమ్ము వదలవలదు!
భావియెడల నే మాత్రమ్ము భయము తగదు!
జీవితమను శిల్పమునిటు చెక్కవలయు!!


12, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

ఒక్క రీతి ...

     
      భిన్నమైన రీతి యున్నాడ నేనని
      నవ్వుచుందు రెల్ల నన్ను జూచి!
      ఒక్క రీతి ఎల్ల రున్నా రనుచు నేను
      పగులబడి నగుదును వారి జూచి!!

     (స్వామి వివేకానంద ప్రవచనానికి 
     నా తెలుగు పద్య రూపం)


25, సెప్టెంబర్ 2017, సోమవారం

"కంచెయె చేను మేసినది!"

కొంచెపు బుద్ధితో ధనము గూర్చు విదేశ మతంపు ప్రేరణన్,
ఇంచుక సిగ్గు లేక రచియించె - సమన్వయ సంఘమందునన్
వంచన బూని ఒజ్జ, కుల వాదపు చిచ్చును రేపు పొత్తమున్!
"కంచె"యె చేను మేసినది! కాసుల కమ్ముడుబోయె నక్కటా!


15, ఆగస్టు 2017, మంగళవారం

నీ లోటే గతిన్ తీరునో?

నాకే గాదు - సమస్తమౌ యువతకున్ నవ్యాంధ్ర సాహిత్య స
త్ప్రాకారాంతరమందు జేరి నవ రక్తావేశులై కైతకున్
శ్రీకారం బొనరింప, ప్రేమ నిడితో చేయూత! ఓ సాహితీ
లోకోద్ధారక! "పోతుకూచి" కవి! నీ లోటే గతిన్ తీరునో?

ఇటీవల పరమపదించిన సాహితీ మూర్తి, "విశ్వ సాహితి" అధ్యక్షులు డా. పోతుకూచి సాంబశివరావు గారి మృతికి సంతాపంగా ...
- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర  

11, జులై 2017, మంగళవారం

ముద్దుగొలిపె!

సభను కూరుచుంటి శ్రద్ధాళువై నేను
హస్తములను మడచి, ఆలకింప -
బడిని కూరుచుండు పసిబాలలను బోలి!
నాకె ముద్దుగొలిపె నన్ను జూడ!!2, జులై 2017, ఆదివారం


లైఫ్ "సైకిల్"
- "పద్య కళాప్రవీణ", " కవి దిగ్గజ"
   డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

సైకిలు త్రొక్కలేక నొక చక్కని బైక్ కొని, కొన్ని నాళ్ళ కా
బైకును మార్చి కారు కొని, భాగ్యము, సౌఖ్యము లింక నెక్కువై -
నే కడు స్థూల కాయమున నేడ్చుచు వైద్యుని జేర - సూచనన్
నాకిడె త్రొక్కుమం చనుదినమ్మును సైకిలు, లావు తగ్గగాన్!

4, జూన్ 2017, ఆదివారం

మహోద్యమాల చరిత్ర

వారు గణింపబోరు మిము వాస్తవమందున ముందు; మీరలున్
వారికి ప్రశ్న వైచెదరు; వా రవమాన మొనర్త్రు; మీర ల
వ్వారిని పోరు సల్పి, తమ వక్రత నెల్లెడ చాటి, గెల్తురోయ్!
వీర మహోద్యమంబు లెవి విశ్వమునందున జూడ నిట్టివే!!

 

(తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ మహోత్సవాల సందర్భంగా ..) 

30, ఏప్రిల్ 2017, ఆదివారం

పాత్రత

కొలను నీర మొకటె - కొనెడు పాత్రలు వేరు!
ఎంత పాత్రయున్న నంత దక్కు!
గురువు బోధ యొకటె - కొనెడు శిష్యులు వేరు!
పాత్రతలను బట్టి పాఠమబ్బు!

14, మార్చి 2017, మంగళవారం

"స్నో ఫాల్"


ఎవడో "పేంటరు", "వైటు పేంటు" గొని తా నీ నేల "పేంటింగు" నే
చివరల్ దా కొనరించె, మొత్త మెదియున్ చిత్రమ్ముగా కంటికిన్
వివరం బన్నది నేర్వలేని యటులన్, విస్తారమై "తెల్ల"గా -
నవలీల న్నొక రాత్రి యందె! కని, "ఆహా!" యంచు నే విస్తుబోన్!

23, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

అంకమున పౌత్రి .. !

లంకంత ఇల్లు గలిగిన,
నింకెంతయొ ఆస్తి పాస్తు లెన్ని గలిగినన్ -
అంకమున పౌత్రి గలుగగ
నంకించు మహానుభూతి కసమానంబౌ!

8, ఫిబ్రవరి 2017, బుధవారం

చరిత్ర


పులులు తామే తమ చరిత్ర పుస్తకముల
వ్రాసుకొననిచో - వెలయు ప్రపంచమందు
వేటగాళ్ళ ప్రశంసించు వీర గాథ
లెన్నొ! నిల్చు చరిత్రగా నింక నదియె!!

3, ఫిబ్రవరి 2017, శుక్రవారం

కారుణ్యము !!!

ఒకరి కారుణ్య మాశించుచుంటి వేని -
అమ్ముకొన్నట్లు స్వాతంత్ర్య మతని కీవు!
ఒకరిపై నీవు కారుణ్య మొలికిన యెడ -
చేసికొన్నట్లు నీ రాజ్య సీమ వృద్ధి!!

19, జనవరి 2017, గురువారం

దీపారాధన


విశ్వము నొక ప్రమిద యట్లు వెలయజేసి,
సకల సాగర జలములే చమురు గాగ -
ఆకసమె వత్తి యనగ, సూర్యాగ్ని తోడ
దీపము వెలిగించెద నీకు దేవదేవ!