4, జూన్ 2017, ఆదివారం

మహోద్యమాల చరిత్ర

వారు గణింపబోరు మిము వాస్తవమందున ముందు; మీరలున్
వారికి ప్రశ్న వైచెదరు; వా రవమాన మొనర్త్రు; మీర ల
వ్వారిని పోరు సల్పి, తమ వక్రత నెల్లెడ చాటి, గెల్తురోయ్!
వీర మహోద్యమంబు లెవి విశ్వమునందున జూడ నిట్టివే!!

 

(తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ మహోత్సవాల సందర్భంగా ..) 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి