20, జూన్ 2015, శనివారం

"రేపు"


"నిన్న" గడిచె నెంతొ నిష్ఠురంబుగ నంచు
వగచి, వ్యర్థపరచ వలదు "నేడు"!
"నేడు" గడుపు నెడల "నిన్న"ను నిందించి -
బాగుపడదు "రేపు" బ్రతుకులోన!!

6, జూన్ 2015, శనివారం

'అమరావతి'


శుభమగు గాక ! ఆంధ్ర పద సోదరులార ! వెలుంగు గాక - సౌ
రభముల పూలతోటలును, రంగుల హంగులతో దుకాణముల్,
నభమును దాకు పెద్ద భవనాల్, సువిశాలపు రోడ్లు, కొల్వుకు
న్నభయ మిడన్ పరిశ్రమలు నా 'యమరావతి' రాజధానిలో!