6, జూన్ 2015, శనివారం

'అమరావతి'


శుభమగు గాక ! ఆంధ్ర పద సోదరులార ! వెలుంగు గాక - సౌ
రభముల పూలతోటలును, రంగుల హంగులతో దుకాణముల్,
నభమును దాకు పెద్ద భవనాల్, సువిశాలపు రోడ్లు, కొల్వుకు
న్నభయ మిడన్ పరిశ్రమలు నా 'యమరావతి' రాజధానిలో!

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి