30, ఏప్రిల్ 2012, సోమవారం

సాధ్వి!

క్రూరుడు దుస్ససేను డతి ఘోరముగా ద్రుపదాత్మజన్ సభా
ద్వారము నుండి యీడ్చుకొని వచ్చి, మహాత్ముల మధ్య నిల్పియున్,
చీరను లాగు వేళ - తన చెంగును గట్టిగ బట్టి యొల్లదే
జార! "గుణాఢ్య యైన సతి", "సాధ్వి" యటంచు నుతించి రెల్లరున్!

27, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

శ్రీ యతిరాజ! మ్రొక్కెదన్!


" సకల చరాచరంబులకు సద్గతి నిచ్చెడి మంత్ర రాజమున్,
 ఒకరినొ లేక ఇద్దరినొ - ఉత్తములన్ గురులెంచి వారికే
 ప్రకటన చేయుటేమి? " యను భావనతో గుడి గోపురంబుపై
 చకచక నెక్కి లోకులకు చాటిన శ్రీ యతిరాజ! మ్రొక్కెదన్!

( ఉడయవరుల తిరునక్షత్ర పర్వదిన వేళ విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంత ప్రవర్తకులందరికీ శుభాభినందనలు! )

22, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

హా! హాలికా!


పంట చేలకు తెగు లంటినపుడు గాంచి
అల్లలాడు గాదె హాలికుండు -
ఇంట సుతునికి జ్వర మంటినపుడు గాంచి
తల్లడిల్లు కన్నతండ్రి వోలె!

5, ఏప్రిల్ 2012, గురువారం

విజయముశాశ్వతమ్ము కాదు సాధించు విజయమ్ము!
అపజయమ్ము సైత మట్లు గాదు!
నరునికి ప్రతి గడియ - నవ యుద్ధమే గదా!
పూని విజయ మొంద పోర వలయు!