25, నవంబర్ 2009, బుధవారం

ఎవని గుండె చీల్చ ...


ఎవని గుండె చీల్చ నెపుడు రక్తమునకు
బదులు రామ నామ భక్తి సుమ మ
రంద మేక ధార స్రవియించుచుండునో -
అట్టి ఆంజనేయు కంజలింతు!

16, నవంబర్ 2009, సోమవారం

' డాలర్ '


డబ్బన పిచ్చి! అందునను, 'డాలర' టన్న మరింత పిచ్చి! ఏ
సుబ్బికి చూలు వచ్చినను, చూచును స్వప్నము - పుట్టబోవు నా
అబ్బియె 'కంప్యుటర్' చదివి, 'అమ్మెరికా' భువికేగి, 'డాలరుల్'
దొబ్బియు పంపగా, నవియె దోపగ సంచులు నుబ్బినట్లుగాన్!

12, నవంబర్ 2009, గురువారం

బంగారు గడ్డ
సత్య వాక్పథ దీక్ష సాగించు క్రమములో
సతిని, సుతుని అమ్ము సహన గుణము -
పితృ వాక్య పాలన ప్రియముగా తలదాల్చి,
వన వాసమున కేగు వినయ గుణము -
ప్రాణ హానియునైన, వర కవచము జీల్చి
దానమ్మొసంగు వదాన్య గుణము -
పతి ప్రాణ రక్షకై భయ కంపములు వీడి
సమునితో ఎదురించు సాధ్వి గుణము -

రాజ్య, భోగమ్ము, లర్ధాంగి, ప్రాణ సుతుని
సత్య శోధనకై వీడు సత్త్వ గుణము -
ఇన్ని సుగుణాల గల పుణ్య హృదయ వరుల
బిడ్డలుగ గన్న బంగారు గడ్డ మనది !

9, నవంబర్ 2009, సోమవారం

’ ఫ్యూడలిస్టు ’ బుద్ధివామపక్ష భావ వాదిని 'మార్క్సు'పై
చిరు ప్రసంగ మొకటి చేయ బిలువ -
కారు పంపకున్న కదలబోనన్నాడు!
'ఫ్యూడలిస్టు'బుద్ధి పోవు నెట్లు?

6, నవంబర్ 2009, శుక్రవారం

చిత్రం !ఒక శిల గుడిలో ప్రతిమగు -
ఒక శిల ఆ గుడికి ముందు నొదుగును మెట్టై -
ఒకదానిని మ్రొక్కెదరు - మ
రొకదానిని త్రొక్కెద, రదియొక చిత్రమ్మే !

4, నవంబర్ 2009, బుధవారం

ఇంచుక బిందువు ...పెక్కుగనుండు వేయి, పదివేలని గాకయు లక్షలాదిగా
చుక్కలు నింగియందు కనుచూపుకు తోచుచు; కంటి చూపుకున్
దక్కకయున్నయట్టి ఘన తారకలెన్నియొ విశ్వమందునన్ -
ఎక్కడ మానవుండు ? అతడించుక బిందువు సంద్రమందునన్ !