12, నవంబర్ 2009, గురువారం

బంగారు గడ్డ
సత్య వాక్పథ దీక్ష సాగించు క్రమములో
సతిని, సుతుని అమ్ము సహన గుణము -
పితృ వాక్య పాలన ప్రియముగా తలదాల్చి,
వన వాసమున కేగు వినయ గుణము -
ప్రాణ హానియునైన, వర కవచము జీల్చి
దానమ్మొసంగు వదాన్య గుణము -
పతి ప్రాణ రక్షకై భయ కంపములు వీడి
సమునితో ఎదురించు సాధ్వి గుణము -

రాజ్య, భోగమ్ము, లర్ధాంగి, ప్రాణ సుతుని
సత్య శోధనకై వీడు సత్త్వ గుణము -
ఇన్ని సుగుణాల గల పుణ్య హృదయ వరుల
బిడ్డలుగ గన్న బంగారు గడ్డ మనది !

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి